2019./2020. māc.gada GALVENIE UZDEVUMI

1. Organizēt un realizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērnu personības attīstībai.

 

2. Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi īstenojot mācību un audzināšanas procesu.

 

3. Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību.